dab

/dæb/

Nghĩa của từ dab

ngoại động từ

 • đánh nhẹ, vỗ nhẹ, mổ nhẹ, gõ nhẹ
  • to dab with one's finger: lấy ngón tay gõ nhẹ
 • chấm chấm nhẹ
  • to dab one's forehead with a handkerchief: chấm chấm nhẹ trán bằng khăn tay
  • to dab paint on something: chấm nhẹ sơn lên vật gì
 • (kỹ thuật) đột nhẹ

danh từ

 • sự (cái) đánh nhẹ, sự (cái) mổ nhẹ
 • sự chấm chấm nhẹ (mồ hôi, phấn); sự (cái) chấm nhẹ (sơn...); sự thấm (bằng bọt biển...)
  • to give a picture a dab of paint: phết nhẹ sơn lên bức hoạ
 • miếng, cục (cái gì mềm)
  • a dab of cheese: miếng phó mát
 • vết (mực, sơn)

danh từ

 • (động vật học) cá bơn

danh từ

 • (từ lóng) tay giỏi, tay cừ, tay thạo
  • he is a dab at maths: hắn là tay giỏi toán

tính từ

 • (từ lóng) tài, giỏi, khéo, cừ; thạo
  • he is a dab hand at painting: hắn ta vẽ rất cừNhững từ có chứa "dab"

Xem thêm: