chord

/kɔ:d/

Nghĩa của từ chord

danh từ

 • (thơ ca) dây (đàn hạc)
 • (toán học) dây cung
 • (giải phẫu) dây, thừng
  • vocal chords: dây thanh âm
Idioms
 • to strike (touch) a deep chord in the heart of somebody
  • đánh đúng vào tình cảm của ai
 • to touch the right chord
  • gãi đúng vào chỗ ngứa; chạm đúng nọc

  danh từ

  • (âm nhạc) hợp âm
  • (hội họa) sự điều hợp (màu sắc)
  chord
  • dây cung, dây trương
  • c. of contact dãy tiếp xúc
  • bifocal c. of a quadric dây song tiêu của một quadric
  • focal c. dây tiêu
  • upplemental c.s dây cung bù  Những từ có chứa "chord"

 • Xem thêm: