beamwidth

Nghĩa của từ beamwidth

  • (Tech) độ rộng chùmXem thêm: