beam angle

Nghĩa của từ beam angle

  • (Tech) góc chỉ hướng, góc chùmXem thêm: