beaker

/bi:kə/

Nghĩa của từ beaker

danh từ

  • cái cốc vại, cái chén tống
  • (hoá học) cốc đứng thành, cốc bêseXem thêm: