beaked

/bi:kt/

Nghĩa của từ beaked

tính từ

  • có mỏ
  • khoằm (mũi)
  • nhô ra (tảng đá, mũi đất)Xem thêm: