beadle

/'bi:dl/ (bumble) /'bʌmbl/

Nghĩa của từ beadle

danh từ

  • (tôn giáo) thầy tử tế
  • người phụ trách tiếp tân (trường đại học)Những từ có chứa "beadle"

Xem thêm: