bead transistor

Nghĩa của từ bead transistor

  • (Tech) đèn tinh thể hạtXem thêm: