bead capacitor

Nghĩa của từ bead capacitor

  • (Tech) bộ điện dung hình chuỗiXem thêm: