beachhead

Nghĩa của từ beachhead

danh từ

  • vị trí đổ bộ, đầu cầu đổ bộXem thêm: