beach-rest

/'bi:tʃrest/

Nghĩa của từ beach-rest

danh từ

  • cái tựa lưng (dùng ở bãi biển)Xem thêm: