beach-master

/'bi:tʃ,mɑ:stə/

Nghĩa của từ beach-master

danh từ

  • (quân sự) sĩ quan chỉ huy cuộc đổ bộXem thêm: