beach-ball

Nghĩa của từ beach-ball

danh từ

  • quả bóng nhẹ, được thổi căng để làm trò chơi trên biểnXem thêm: