beach

/bi:tʃ/

Nghĩa của từ beach

danh từ

  • sỏi cát (ở bãi biển)
  • bãi biển

ngoại động từ

  • cho (tàu thuyền) lên cạnNhững từ có chứa "beach"

Xem thêm: