be

/bi:/

Nghĩa của từ be

(bất qui tắc) nội động từ & trợ động từ (số ít was, số nhiều were, been)

 • thì, là
  • the earth is round: quả đất (thì) tròn
  • he is a teacher: anh ta là giáo viên
 • có, tồn tại, ở, sống
  • there is a concert today: hôm nay có một buổi hoà nhạc
  • are you often in town?: anh thường có ở tỉnh không
  • to be or not to be, that is the question: sống hay là chết đây, đó là vấn đề
 • trở nên, trở thành
  • they'll be linguists in some years time: vài năm nữa họ sẽ trở thành những nhà ngôn ngữ học
 • xảy ra, diễn ra
  • when is the wedding to be: bao giờ đám cưới sẽ cử hành
 • giá
  • this book is five pence: cuốn sách này giá năm xu
 • be to phải, định, sẽ
  • what time am I to come?: mấy giờ tôi phải đến
  • he is to leave for Hanoi tomorrow: ngày mai nó sẽ đi Hà nội
 • (+ động tính từ hiện tại) đang
  • they are doing their work: họ đang làm việc của họ
 • (+ động tính từ quá khứ) bị, được
  • the boy is scolded by his mother: đứa bé bị mẹ mắng
  • the house is being built: ngôi nhà đang được xây
Idioms
 • to have been
  • đã đi, đã đến
   • I've been to Peking once: tôi đã đi Bắc kinh một lần
   • has anyone been during my absence?: trong khi tôi đi vắng có ai đến không?
   • he's been and took my books: (thông tục) cái thằng ấy đã đến lấy mất sách của mình
 • to be against
  • chống lại
 • to be for
  • tán thành, đứng về phía  Những từ có chứa "be"

 • Xem thêm: