bd

Nghĩa của từ bd

(viết tắt)

  • cử nhân thần học (Bachelor of Divinity)Những từ có chứa "bd"

Xem thêm: