bazar

/bə'za:/ (bazaar) /bə'za:/

Nghĩa của từ bazar

danh từ

  • chợ (ở phương Đông)
  • hàng tạp hoá (Anh, Mỹ)
  • cuộc bán hàng phúc thiện; chỗ bán hàng phúc thiệnXem thêm: