b.b.c

/'bi:bi:'si:/

Nghĩa của từ b.b.c

(viết tắt) của British Broad-casting Corporation đài B.B.C. (Anh)
Xem thêm: