abatable

/ə'beitəbl/

Nghĩa của từ abatable

tính từ

  • có thể làm dịu, có thể làm yếu đi, có thể giảm bớt
  • có thể hạ, có thể bớt
  • có thể làm nhụt
  • có thể chấm dứt, có thể thanh trừ
  • (pháp lý) có thể huỷ bỏ, có thể thủ tiêuXem thêm: