abase

/ə'beis/

Nghĩa của từ abase

ngoại động từ

  • làm hạ phẩm giá, làm mất thể diện, làm nhục
    • to abase one-self: tự hạ mìnhNhững từ có chứa "abase"

Xem thêm: