abarticular

Nghĩa của từ abarticular

tính từ

  • (giải phẫu) học ngoài khớp; trật khớpXem thêm: