abandonment

/ə'bændənmənt/

Nghĩa của từ abandonment

danh từ

  • sự bỏ, sự từ bỏ, sự bỏ rơi, sự ruồng bỏ
  • tình trạng bị bỏ rơi, tình trạng bị ruồng bỏ
  • sự phóng túng, sự tự do, sự buông thả
abandonment
  • (Tech) bỏ, từ bỏ (d)Những từ có chứa "abandonment"

Xem thêm: