abandon call

Nghĩa của từ abandon call

  • (Tech) gọi bỏXem thêm: