abalone

/,æbə'louni/

Nghĩa của từ abalone

danh từ

  • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) bào ngưXem thêm: