abalienation

Nghĩa của từ abalienation

danh từ

  • sự nhường lại tài sảnXem thêm: