abalienate

Nghĩa của từ abalienate

ngoại động từ

  • nhường lại tài sảnXem thêm: