abaft

/ə'bɑ:ft/

Nghĩa của từ abaft

phó từ

  • (hàng hải) ở phía sau bánh lái, gần phía bánh lái

giới từ

  • (hàng hải) sau, ở đằng sau, ở phía sau
    • abaft the mast: sau cột buồmXem thêm: