abactus

Nghĩa của từ abactus

tính từ

  • bị trụy thaiXem thêm: