abac, abacus

Nghĩa của từ abac, abacus

  • bàn tính, toán đồ, bản đồ tínhXem thêm: