ab

Nghĩa của từ ab

  • (vt của able-bodied seaman) thủy thủ hạng nhất
  • (vt của Bachelor of Arts) Cử nhân văn chươngNhững từ có chứa "ab"

Xem thêm: