aardwolf

Nghĩa của từ aardwolf

danh từ

  • chó sói đất (Nam Phi)Xem thêm: