aardvark

Nghĩa của từ aardvark

danh từ

  • (động vật) lợn đấtXem thêm: