aa

Nghĩa của từ aa

  • (Alcoholics Anonymous) Hội cai rượu
  • (Automobile Association) Hội ô tôNhững từ có chứa "aa"

Xem thêm: