abm

Nghĩa của từ abm

  • (vt của anti-ballistic missile) tên lửa chống tên lửa đạn đạoNhững từ có chứa "abm"

Xem thêm: