a-road

Nghĩa của từ a-road

danh từ

  • đường lớn, không quan trọng bằng xa lộ, nhưng rộng và thẳng hơn đường loại B



Xem thêm: