a-point

Nghĩa của từ a-point

  • (giải tích) a- điểmXem thêm: