a-plenty

/ə'plenti/

Nghĩa của từ a-plenty

phó từ

  • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) nhiều, dồi dào, phong phúXem thêm: