a la carte

/'ɑ:lɑ:'kɑ:t/

Nghĩa của từ a la carte

phó từ

  • theo món, gọi theo món, đặt theo món
    • to dine a_la_carte: ăn cơm gọi theo mónXem thêm: