a b c - book

/'eibi:'si:buk/

Nghĩa của từ a b c - book

danh từ

  • sách vỡ lòng, sách học vầnXem thêm: