Uncalled capital

Nghĩa của từ Uncalled capital

  • (Econ) Vốn chưa huy động.Xem thêm: