e

/'iədrɔps/

Nghĩa của từ e

danh từ

  • thuốc nhỏ tai
E /R model = Entity-Relationship Model
  • (Tech) mô hình tương quan thực thể
e
  • (Tech) e (cơ số đối số/lôgarít tự nhiên)
e
  • e (cơ số của lôga tự nhiên)Những từ có chứa "e"

Xem thêm: