D-region

Nghĩa của từ D-region

  • (Tech) vùng (trường) DXem thêm: