D scan

Nghĩa của từ D scan

  • (Tech) quét kiểu DXem thêm: