Capital goods

Nghĩa của từ Capital goods

  • (Econ) Tư liệu sản xuất, hàng tư liệu sản xuất.Xem thêm: