Capital asset pricing model

Nghĩa của từ Capital asset pricing model

  • (Econ) Mô hình định giá Tài sản vốn.Xem thêm: