BCD (binary-coded decimal)

Nghĩa của từ BCD (binary-coded decimal)

  • (Tech) số thập phân biên mã nhị phânXem thêm: