A-D conversion

Nghĩa của từ A-D conversion

  • (Tech) đổi sóng (tương tự) - sốXem thêm: