A-D = A

/D = a-d (analog-to-digital)

Nghĩa của từ A-D = A

  • (Tech) đổi dạng sóng (dạng tương tự) sang dạng sốXem thêm: