A shares

Nghĩa của từ A shares

  • (Econ) Cổ phiếu A.(Cổ phiếu hưởng lãi sau).Xem thêm: