A implies B gate

Nghĩa của từ A implies B gate

  • (Tech) cổng A bao hàm BXem thêm: